POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Nazwa firmy: COSTA INVEST REAL ESTATE S.L.U. (zwaneJ dalej „Firmą” lub „Odpowiedzialnym”). CIF: B-42651455 Adres: Calle Salvador Dalí 20, lokal 1, CC Via Park 1, Playa Flamenca 03189 Orihuela Costa (Alicante) - Hiszpania Telefon: (+34) 966 760 422. Zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Alicante, Tom 4222 , Folio 86, Arkusz A-165536. E-mail do komunikacji dotyczącej ochrony danych: info@costainvest.com

1.1. Obowiązujące przepisy

Nasza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i swobodny przepływ tych danych, na mocy którego uchyla się dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w czym nie jest to sprzeczne ww. Rozporządzenie  z Hiszpanskimi przepisami ramowymi w zakresie ochrony danych osobowych.

Przekazując nam swoje dane oświadczasz, że przeczytałeś i znasz niniejszą Politykę Prywatności, wyrażając jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z celami i warunkami w niej wyrażonymi.

Firma może zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności, aby dostosować ją do nowych przepisów, orzecznictwa lub interpretacji hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Niniejsze warunki prywatności mogą zostać uzupełnione przez Informacje prawne, zasady dotyczące plików cookie i warunki ogólne, które w stosownych przypadkach są gromadzone dla określonych produktów lub usług, jeśli taki dostęp wiąże się ze specjalizacją w ochronie danych osobowych.

1.2. Pełnomocnik ds. Ochrony danych

Firma nie ma Pełnomocnika ds. Ochrony danych.

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odpowiada następującym celom:

- Dostarczania informacji związanych z produktami i usługami, które oferuje nasza firma i które są wyszczególnione na tej stronie internetowej i które mogą być przekazane profesjonalistom w dziedzinie obsługi nieruchomości

- Realizowania kontrakt na nasze usługi, przyjmując odpowiedni budżet / zamówienie i / lub podpisując umowę handlową.

- Wysyłajaniawiadomości i aktualizacje dotyczące naszego podmiotu pocztą elektroniczną i / lub pocztą, a także aktualizacje naszego katalogu produktów i usług.

-Zarządzania Użytkownikami Serwisu oraz, w stosownych przypadkach, aktywacją i administracją rejestracji jako Użytkownik w zastrzeżonym obszarze Serwisu.

-Analizowania prośby o informacje, sugestie i skargi od zainteresowanych osób w celu ich zarządzania i rozwiązywania.

- informowania Cię za pomocą środków elektronicznych lub urządzeń mobilnych o wszelkich informacjach, które mogą Cię zainteresować;

-Zarządzania wysyłaniem Newslettera do użytkowników, którzy się na niego zapisują.

2.1. Okres przechowywania Twoich danych

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres, który jest racjonalnie niezbędny, biorąc pod uwagę potrzebę odpowiedzi na pojawiające się pytania lub rozwiązania problemów, wprowadzenia usprawnień, uruchomienia usług oraz spełnienia wymagań wymaganych przez obowiązujące przepisy. Oznacza to, że możemy przechowywać dane osobowe przez rozsądny okres czasu nawet po zaprzestaniu korzystania przez zainteresowaną stronę z WITRYNY INTERNETOWEJ.

W przypadku subskrypcji będziemy przechowywać Twoje dane osobowe od momentu wyrażenia przez Ciebie zgody do momentu jej cofnięcia lub zażądania ograniczenia zgody. W takich przypadkach będziemy przechowywać Twoje dane zablokowane przez okresy wymagane przez prawo.

3. LEGITIMACJA I ZBIERANE DANE

Podstawą do przetwarzania Twoich danych jest wyraźna zgoda wyrażona w drodze pozytywnej i potwierdzającej czynności (wypełnij odpowiedni formularz i zaznacz pole akceptacji niniejszej polityki) w momencie przekazania nam Twoich danych osobowych.

3.1. Zgoda na przetwarzanie danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników i / lub Klientów są litery a), b) ic) pkt 1 artykułu 6 Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia.

-Użytkownik i / lub Klient wyraził wyraźną zgodę na opisane cele, które wymagają przetwarzania danych Użytkownika i / lub Klienta, a także, w ramach stosunku umownego lub przedumownego, w celu zwrócenia uwagi na jego prośbę o informacje i / lub wykonanie świadczenia usługi.

-Użytkownik i / lub Klient wyraził wyraźną zgodę w drodze pozytywnej i potwierdzającej czynności (wypełnij odpowiedni formularz i zaznacz pole akceptacji niniejszej polityki) w momencie przekazywania nam swoich danych osobowych.

3.2. Kategorie danych

Gromadzone dane odnoszą się do kategorii danych identyfikujących, takich jak: imię i nazwisko, telefon, adres pocztowy, firma, e-mail, a także adres IP, z którego uzyskujesz dostęp do formularza zbierania danych.

4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

W ramach naszego zobowiązania do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych informujemy, że podjęto niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych i uniknąć ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawniony dostęp, biorąc pod uwagę stan techniki, charakter przechowywanych danych i zagrożenia, na jakie są narażone, zgodnie z Art. 32 RGPD EU 679/2016.

5. PRZEKAZYWDANYCHANIE

Nie przewiduje się przekazywania danych ani przekazywania danych za granicę, z wyjątkiem dozwolonych przez przepisy podatkowe, handlowe i telekomunikacyjne, a także w przypadkach, w których wymaga tego organ sądowy.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Każda zainteresowana strona ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy posiadamy dane osobowe, które jej dotyczą. Zainteresowanym osobom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania sprostowania niedokładnych danych lub w stosownych przypadkach żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. W określonych okolicznościach zainteresowane strony mogą zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, wówczas będziemy je przechowywać wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń. Z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją zainteresowane strony mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Osoba odpowiedzialna za plik zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych i prawnie uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Ci następujące prawa: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także cofnięcia udzielonej zgody.

6.1. Jak skorzystać ze swoich praw?

Aby skorzystać ze swoich praw, musisz skontaktować się z osobą odpowiedzialną, żądając odpowiedniego formularza w celu skorzystania z wybranego prawa. Opcjonalnie możesz udać się do właściwego organu kontrolnego, aby uzyskać dodatkowe informacje o swoich prawach. Dane kontaktowe w celu skorzystania z Twoich praw to numer telefonu 966 760 422 oraz adres e-mail: info@costainvest.com. Pamiętaj, aby dołączyć kopię dokumentu, który pozwala nam Cię zidentyfikować.

7. ZGODA NA WYSYŁANIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, wypełniając formularz gromadzenia danych i zaznaczając odpowiednie pole „Akceptuję wysłanie komunikacji elektronicznej ”, wyrażasz wyraźną zgodę na przesyłanie informacji o Spółce na Twój adres e-mail, telefon, faks lub inne środki elektroniczne.